stroke

stroke() 方法会实际地绘制出通过 moveTo() 和 lineTo() 等路径方法定义的路径。默认颜色是黑色。

实例

const ctx = node.getComponent(Graphics);
ctx.moveTo(20, 100);
ctx.lineTo(20, 20);
ctx.lineTo(70, 20);
ctx.stroke();


返回 Graphics 组件参考

条与 "" 相匹配的结果

    没有与 "" 匹配的结果